PROPIS MUSLIMANA KOJI NE KLANJA

 

Nema razilaženja među učenjacima da onaj ko ostavi namaz negirajući obavezu klanjanja ili onaj ko klanja a negira da je obaveza klanjati da je on murted, tj. otpadnik od vjere. I na ovome je idžmau učenjaka. Iz ovoga se izuzima osoba koja je tek primila Islam ili koja živi daleko od muslimanske zajednice tako da je moguće da ne zna za obaveznost klanjanja. Ova dvojica se ne tekfire sa njihovim negiranjem nego se upoznaju sa propisom pa ako nakon toga zanegiraju tek onda su murtedi.

Opširnije...

VJERODOSTOJAN ZIKR POSLIJE FARZ NAMAZA

PRVO: ISTIGFAR I ZAHVALA

Prenosi se od Sevbana, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nakon završenog namaza rekao tri puta:"أَسْتَغْفِرُاللهَ"„ESTAGFIRULLAH!“ „Allahu, oprosti mi!“ a zatim rekao:

Opširnije...

POTVRĐENI I NEPOTVRĐENI SUNETI – stavovi četiri mezheba

Potvrđeni i nepotvrđeni suneti su nafile (dobrovoljni namazi) koje se klanjaju uz pet farzova, neki od njih se klanjaju prije farz namaza a neki poslije. Potvrđeni suneti su oni koje je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, neprestano klanjao.


Kod šafija i hanabila potvrđeni suneti su deset reka'ata. To dokazuju hadisom od Ibn Omera, radijallahu anhuma, a koji bilježe Buharija i Muslim u svojim Sahihima da je rekao:

Opširnije...

KADA SE IZGOVARA AMIN IZA IMAMA?

Što se tiče imama, on izgovara odmah nakon što prouči "ve led-daaalin", a isto tako i onaj ko klanja sam.

 

A kada je u pitanju me'mum (onaj ko klanja iza imama), neki učenjaci kažu da će izgovoriti "amiiin" tek nakon što imam kaže "amiiin". To dokazuju vanjštinom riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "Kada imam kaže amiiin i vi recite amiiin!"

Opširnije...

KLANJANJE ŽENA U DŽEMATU

Oko imameta (predvođenja) žene džemat žena učenjaci imaju podijeljeno mišljenje. Ono što se prenosi od učenjaka može se svrstati u nekih pet mišljenja (El-Mugni 2/35).

 

1 - Kaže skupina učenjaka da je mustehab ženama kada klanjaju same u džematu da ih jedna od njih predvodi. Ovo se prenosi od Aiše i Ummu Seleme, radijallahu anhuma, od 'Ata', Sevrija, Evzai'ja, Šafije, Ishaka i Ebu Sevra.

Opširnije...

MESH PO TANKIM ILI PODERANIM ČARAPAMA

Oko samog uzimanja mesha po čarapama postoji razilaženje među učenjacima, jedni dozvoljavaju drugi zabranjuju a treći dozvoljavaju uz određene šarte. Naime, mesh po čarapama se prenosi u hadisu od Ebu Kajsa (Abdurrahman ibn Servana), od Huzejl ibn Šerahbila, od Mugire ibn Šu'beta, radijallahu anhu, da je rekao: "Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je uzeo abdest i učinio mesh po čarapama". Ovaj rivajet bilježe Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, Ibn Madže, Ahmed, Ibn Huzejme, Ibn Hibban i Bejheki.

Opširnije...

GOVOR IMAMA EHLI-SUNNETA AHMEDA B. HANBELA O ONOME KO NE KLANJA

Zahvala pripada Allahu i neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu časnu porodicu i sve ashabe.

Ebu Bekr Ahmed b. Muhammed b. el-Hallal el-Hanbeli, rahimehullah, naveo je u svome poznatom djelu "El-Džami'a" poglavlje koje je naslovio "Njegove riječi 'Onaj ko ostavi namaz počinio je nevjersvo'", pod kojim je naveo predaje od imama Ahmeda b. Hanbela, rahimehullah, o spomenutoj tematici.

Opširnije...

DA LI JE POHVALNO KLANJATI DVA REKATA POSLIJE ABDESTA?

Zahvala pripada Allahu, dželle še'nuh, Jednom i Jedinom. Neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu časnu porodicu i sve ashabe.

Humran, rhm, prenosi od Osmana b. Affana, radijallahu anhu, da je uzeo abdest perući svoje organe po tri puta, a zatim rekao: "Vidio sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da se isto ovako abdesti, a zatim je, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 'Ko se abdesti kao što sam se ja sada abdestio, a zatim ustane i klanja dva rekata,

Opširnije...

OBAVEZA OBAVLJANJA NAMAZA U DŽEMATU

Od Abdulaziza b. Abdullaha b. Baza, svakom Allahu predanom robu, muslimanu, moleći Allaha da mu olakša put do Njegovog zadovoljstva, uputi ga na ono s čime je On zadovoljan i olakša nam slijeđenje puta bogobojazih robova. Amin!

Es-Selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

Obavješten sam da su mnogi muslimani nemarni prema obavljanju namaza u džematu i da se pravdaju olakšicama pojedinih islamskih učenjaka po tom pitanju. Iz tog razloga na

Opširnije...

ŠTA ĆE URADITI OSOBA AKO SE PROBUDI DŽUNUPLI, A OSTALO JE DO IZLASKA SUNCA PET MINUTA, HOĆE LI UZETI TEJEMUM ILI GUSL

Šta će uraditi osoba ako se probudi džunupli, a ostalo je do izlaska sunca pet minuta, hoće li uzeti Tejemum, ili će uzeti Gusl a samim time zakasnit će klanjati Sabah u njegovom namaskom vremenu?

 

Upitan je Šejh El-Usejmin: Osoba se probudila ujutro a džunupli je, pa ako se zabavi grijanjem vode i kupanjem isteći će namasko vrijeme za klanjanje Sabah namaza. Hoće li

Opširnije...